Tuottavat metsät hyvissä käsissä

Ahlström Capitalilla on pitkät perinteet kestävässä metsäliiketoiminnassa. Konsernin metsiä hallinnoi ja hoitaa tytäryhtiö A. Ahlström Kiinteistöt Oy. Metsät tasapainottavat muihin sijoitusluokkiin liittyviä riskejä ja tuovat vakaata tuottoa.

Ahlström Capitalin omistuksessa on noin 34 000 hehtaaria metsää. Metsät sijaitsevat pääosin Länsi-Suomessa. Ahlström Capital on Suomen suurimpia yksityisiä metsänomistajia.

PEFC sertifikaattiMetsiä hoidetaan ja hyödynnetään ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Periaatteena on metsäluonnon monimuotoisuuden huomioiminen kannattavan metsätalouden harjoittamisen rinnalla. Omat toimihenkilöt, metsurit ja vakiintuneet yrittäjät takaavat korkealaatuisen toiminnan. Metsissä on voimassa PEFC™-sertifikaatti.

Puukaupan asiakkaina ovat valtakunnalliset puunostajat sekä lähialueiden sahat ja energialaitokset. Hyvälaatuinen tukki- ja kuitupuu toimitetaan perille tehtaille ja sahoille ostajan kanssa sovittujen mitta- ja laatuvaatimusten mukaisesti katkottuna. Energiapuu toimitetaan valmiiksi haketettuna tai ostajan toiveesta kokopuuna.

Puukaupat tehdään pääosin toimituskauppoina. Myös pystykauppoja tehdään ja myyntiin tarjottavat leimikot ovat isoja ja ammattitaitoisesti suunniteltuja. Hakkuut ja puutoimitukset jaetaan sääolosuhteista riippuen mahdollisimman tasaisesti koko kalenterivuodelle. Hakkuiden pinta-alasta suurin osa on kasvatushakkuita nuorissa ja varttuneissa kasvatusmetsissä. Päätehakkuut tehdään uudistuskypsiin metsikköihin käyttäen avohakkuita ja metsänviljelyä tai luontaista uudistamista.

Metsänhoidossa otetaan huomioon metsien monikäyttö, erityisesti riistanhoito ja metsästys. Ahlström Capitalin metsiä on mukana monissa suojeluohjelmissa kuten Natura 2000 -ohjelmassa. Metsien monimuotoisuudelle tärkeitä alueita on jätetty aktiivisen metsätalouden ulkopuolelle.


Metsäliiketoiminnan yhteyshenkilöt:

E-mail: etunimi.sukunimi@a-ahlstrom.fi

Timo Viinamäki

Director, Forest
+358 (0)50 518 3661
firstname.lastname@a-ahlstrom.fi

Kari Kivimäki

Operational Manager
+358 (0)50 598 0041

Ville Pasanen

Head Game Keeper
+358 (0)50 518 3616

Anni Asikainen

Operations, Forestry
+358 (0)50 518 3696

Jukka Hietamäki

Operations, Forestry
+358 (0)500 688 196