Alansa johtavien yritysten pitkäjänteistä ja kestävää kehittämistä

Ahlström Capital on perheomisteinen sijoitusyhtiö, joka kehittää portfolioyhtiöitään kestävästi ja pitkäjänteisesti. Uskomme, että pitkäaikaisen kannattavuuden ja kestävyyden välillä on vahva yhteys. Olemme sitoutuneet edistämään portfolioyhtiöidemme vastuullista liiketoimintaa ja johtamaan kiinteistö- ja metsäsijoituksiimme liittyvää omaisuudenhoitoa kestävästi.

Olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan yhtiömme, portfolioyhtiöidemme sekä metsä- ja kiinteistösijoitustemme ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan (ESG) liittyviä käytäntöjä  ja suoritusta. Suurimmat ympäristö- ja yhteiskuntavaikutuksemme syntyvät portfolioyhtiöissämme, joiden osuus sijoituksistamme on noin 70 prosenttia.

Aktiivinen omistajuus portfolioyhtiöissä

Kestävän kehityksen periaatteet juurrutetaan portfolioyhtiöidemme toimintaan jo hankintaprosessissa sekä jatkuvan kehitystyön myötä. Omistajana tavoitteemme on, että portfolioyhtiömme ottavat käyttöön hyvät kestävyysstandardit ja pyrkivät jatkuvasti parantamaan suoritustaan kestävän kehityksen näkökulmasta. Portfolioyhtiöidemme on noudatettava pohjoismaisia hallintokäytäntöjä, ja niiden johtoryhmien on sitouduttava läpinäkyviin toimintaperiaatteisiin. Osallistumalla aktiivisesti hallitustyöskentelyyn ja tulosohjaukseen ja tekemällä yhteistyötä johdon kanssa tuemme portfolioyhtiöitämme niiden vastuullisessa toiminnassa ja pystymme puuttumaan mahdollisiin ESG-käytäntöihin liittyviin ongelmiin.

Mahdollisen yritysoston arviointiin liittyy aina kestävään kehitykseen liittyvien pitkän aikavälin riskien kartoitus. Sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tekijät sekä liiketoimintaan liittyvät eettiset tekijät otetaan huomioon jo kohteen alustavassa arvioinnissa. Kestävä kehitys vaikuttaa päätöksiimme myös valitessamme toimialoja ja yrityksiä, joihin sijoitamme.

Vuoden 2017 lopussa portfolioomme kuului kuusi yhtiötä, joista viisi toimii valmistuksen ja yksi infrastruktuurirakentamisen alalla. Yhtiöillä on yhteensä noin 12 500 työntekijää 33 maassa.

Ympäristö

Teollisuussijoitukset

 • Ympäristönäkökohtien huomioiminen osana mahdollisten yritysostojen arviointia
 • Ympäristövaikutusten arviointi olemassaolevassa sijoitusliiketoiminnassa

 

Kiinteistö- ja metsäsijoitukset

 • Kiinteistöjen energiatehokas hallinnointi
 • Kiinteistön elinkaariajattelu, kestävät materiaalit ja tekniikat
 • Ekologisesti kestävän metsänhoidon edistäminen
 • Kestävät hakkuut ja metsien biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen

Yhteiskuntavastuu

Teollisuussijoitukset

 • Ympäristönäkökohtien huomioiminen osana mahdollisten yritysostojen arviointia
 • Työntekijöiden kehittäminen ja sitouttaminen
 • Tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistäminen
 • Keskustelu portfolioyhtiöidemme edustajien, esim. hallitusten ja johtoryhmien, kanssa

 

Kiinteistö- ja metsäsijoitukset

 • Työntekijöiden kehittäminen ja sitouttaminen
 • Tasa-arvon ja monimuotoisuuden edistäminen
 • Keskustelu sidosryhmien, kuten viranomaisten, sijoituskumppanien ja asiakkaiden kanssa
 • Metsien monikäyttö
 • Kahden historiallisen ruukkialueen ylläpito Satakunnassa

Hallintotapa

Teollisuussijoitukset

 • Hyvä hallintotapa ja avoimuus
 • Hallituksen aktiivinen rooli ja tiivis yhteistyö johdon kanssa
 • Paikallisten ja kansallisten lakien noudattaminen kaikissa toimintamaissamme
 • Eettinen liiketoiminta ja korruption vastaisuus
 • Yhteistyökumppanien huolellinen valinta ja eettisen toiminnan varmistaminen

 

Kiinteistö- ja metsäsijoitukset

 • Hankkeet, joissa koko alihankintaketjun vastuullinen toiminta voidaan varmistaa
 • Hyvää hallintoa ja johtamista noudattavat kiinteistöhankkeet
 • Yhteistyökumppanien huolellinen valinta ja eettisen toiminnan varmistaminen