Hållbar värdeutveckling

Som ett familjeägt investeringsbolag har vi en långsiktig attityd och utvecklar våra portföljbolag på ett hållbart sätt. På Ahlström Capital tror vi att hållbarhet är en förutsättning för att skapa långsiktigt värde. Vi vill främja ansvarsfull affärsverksamhet i våra portföljbolag och bedriver hållbar förvaltning av våra fastighets- och skogsinvesteringar.

Som en ansvarsfull investerare vill vi förbättra vår inverkan på miljön, sociala förhållanden och förvaltning (ESG). Vi vill också förbättra prestandan i vår egen verksamhet och i våra investeringar. Vi har identifierat Ahlström Capitals väsentliga ESG-teman och kommer att integrera dem i screeningprocesserna och affärsutvecklingsarbetet i våra portföljbolag. Utöver dessa ESG-teman har portföljbolagen sina egna, branschvisa ESG-teman som de hanterar och utvecklar parallellt med de teman som Ahlström Capital identifierat.

Vi stödjer våra portföljbolag i deras hållbarhetsinsatser genom aktivt deltagande i styrelsearbetet och handledning samt genom samarbete med ledningen. Som en ansvarsfull ägare vill vi diskutera ESG-frågor i portföljbolagens styrelser. Vi har tagit fram investeringsverktyg för att stödja bedömningen av ESG i våra investeringsobjekt samt för att utveckla hållbarhetsarbetet i de nuvarande portföljbolagen.

Vi förvaltar våra fastighets- och skogstillgångar på ett hållbart sätt. När vi utökar vår fastighetsportfölj med nya fastigheter tar vi hänsyn till ESG inverkan av den nya investeringen. Samtliga fastigheter förvaltas på ett energieffektivt sätt, med målet att säkerställa miljöcertifikat (t.ex. LEED och BREEAM) för dem.

Vi främjar ekologiskt och ekonomiskt hållbart skogsbruk och beaktar en mångsidig användning av skogarna. Våra skogar ingår i olika skyddsprogram, till exempel Natura 2000. Alla våra skogar har ett PEFC-certifikat för hållbart skogsbruk.

Vårt hållbarhetsarbete baserar sig på Global Compacts tio principer för hållbara investeringar. För att kunna utveckla vårt hållbarhetsarbete har vi kontinuertligt dialoger med alla våra intressenter, bland annat FIBS (Finnish organisation for sustainable business practices). Vi gick med i organisationen år 2016.

Vi värnar om att all vår verksamhet och att alla våra anställda följer vår uppförandekod (Code of Conduct), som tar fram våra värderingar och etiska regler.