Långsiktig och hållbar utveckling av ledande företag

Ahlström Capital Oy är ett familjeägt investeringsbolag som utvecklar sina portföljbolag på ett långsiktigt och hållbart sätt. Om du frågar oss finns det ett starkt samband mellan långsiktig lönsamhet och hållbarhet. Vi vill främja ansvarsfull verksamhet i våra portföljbolag och bedriva hållbar förvaltning av våra fastighets- och skogsinvesteringar.

Vi vill löpande utveckla våra egna, våra portföljbolags, våra fastighetsinvesteringars och våra skogars policyer och resultat gällande miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsfrågor (ESG). Vår största påverkan på miljö och samhälle skapas genom våra portföljbolag, som utgör cirka 70 procent av våra investeringar.

Aktivt ägarskap i portföljbolagen

Integreringen av hållbarhet i samtliga portföljbolag genomförs redan under förvärvsprocessen och fortsätter genom löpande utvecklingsarbete. Vår ambition som ägare är att våra portföljbolag ska etablera en hög standard för hållbarhet och löpande förbättra sin hållbarhetsagenda. Våra portföljbolag förväntas följa nordiska standarder för bolagsstyrning och ha ledningsgrupper som månar om transparenta verksamhetsprinciper. Genom aktivt styrelsearbete och handledning såväl som samarbete med ledningen stödjer vi våra portföljbolag i deras ansvarsinsatser och hantering av ESG-frågor.

När vi utvärderar en ny förvärvskandidat ingår en bedömning av långsiktiga hållbarhetsrisker. Vi beaktar både sociala och miljömässiga frågor och affärsetik redan vid den första målutvärderingen. Hållbarhetsaspekter påverkar även valet av branscher och företag som vi investerar i.

Vid årsslutet 2017 innehöll vår portfölj sex bolag, varav fem är verksamma inom tillverkning och ett inom infrastrukturbyggnad. Dessa företag sysselsätter totalt cirka 12 500 personer i 33 länder.

Miljö

Industriella investeringar

 • Bedömer miljöaspekter när ett nytt förvärv utvärderas
 • Bedömer miljöpåverkan i våra investeringars verksamheter

 

Fastighets- och skogsinvesteringar

 • Energieffektiv fastighetsförvaltning
 • Livscykeltänkande för fastigheter, med hållbara material och tekniska lösninga
 • Främjar ekologiskt hållbart skogsbruk
 • Hållbar skogsavverkning som bevarar skogens biologiska mångfald

Socialt ansvar

Industriella investeringar

 • Bedömer sociala aspekter när ett nytt förvärv utvärderas
 • Utvecklar och engagerar medarbetare
 • Främjar jämställdhet och mångfald
 • För dialog med intressenterna i våra portföljbolag, t ex styrelse och ledning

 

Fastighets- och skogsinvesteringar

 • Utvecklar och engagerar medarbetare
 • Främjar jämställdhet och mångfald
 • För dialog med intressenter, t ex myndigheter, medinvesterare och kunder
 • Mångsidig användning av skogar
 • Driver två historiska bruksområden i Satakuntaregionen

Bolagsstyrning

Industriella investeringar

 • Sund bolagsstyrning och transparens
 • Aktivt deltagande i styrelsearbetet och nära samarbete med ledningen
 • Följer all lokal och nationell lagstiftning i varje verksamhetsland
 • Bedriver verksamhet med god etik, inklusive antikorruptionsarbete
 • Väljer affärspartner med omsorg för att säkerställa att verksamheter bedrivs, på ett etiskt sätt

 

Fastighets- och skogsinvesteringar

 • Väljer projekt där ansvarstagande verksamhet i hela leverantörskedjan kan säkerställas
 • Utvecklar fastighetsprojekt med god bolagsstyrning
 • Väljer partner med omsorg för att säkerställa att verksamhet bedrivs på ett etiskt sätt