Hållbart värdeskapande

Ahlström Capital är ett familjeägt investeringsbolag. Vi investerar i industribolag, fastigheter och skog. Vi utvecklar våra investeringar hållbart och långsiktigt.

Ahlström Capital investerar tillgångar som släkten Ahlström har byggt upp under nästan 170 år. Som ett av de största investeringsbolagen i Finland har vi betydande finansiella resurser. Vår mission är att skapa hållbar och långsiktig värdetillväxt för aktieägarna med en attraktiv avkastning.

Våra industriinvesteringar inkluderar betydande innehav i börsnoterade bolag samt direkta investeringar i onoterade bolag. Dessa erbjuder möjligheter till en stark värdeökning med flexibel ägotid. Fastighets- och skogsinvesteringar utgör en stabil grund i vår portfölj och ger ett starkt kassaflöde och solid värdeökning. Som en ansvarsfull investerare vill vi påverka våra investeringars policyer och prestanda när det gäller ESG frågor (miljö, sociala förhållanden och förvaltning).

Släkten Ahlströms värderingar – ambition och ansvar – är en riktlinje för all vår verksamhet. Vi har en lång historia, vi vill föra vidare detta arv och vi vill öka företagets värde för kommande generationer. Vi är en ansedd ägare som leder våra egna och våra företags verksamheter med en god nordiskt förvalttningssed. Vi utvecklar vår portfölj tillsammans med vårt omfattande nätverk. I nätverket ingår såväl våra ägare som ledningen och styrelserna i Ahlström Capital och portföljbolagen.

Ahlström Capital investerar i företag som är starkt positionerade på attraktiva marknader och erbjuder en potential för ytterligare utveckling och värdeskapande. Vi letar efter medelstora företag (50–500 milj. EUR) med nordisk närvaro och en global potential. Vårt mål är att ha den ledande rollen i börsnot erade bolag och att vara majoritetsägare i onot erade bolag. Vi välkomnar även saminvesteringsmöjligheter med välrenommerade investerare.

För att kartlägga nya potentiella förvärvsobjekt och för att utveckla våra befintliga verksamheter tillämpar vi en omfattande mängd urvalskriterier. Det är väsentligt att förstå marknadens attraktionskraft, företagens styrkor och svagheter samt potentialen till värdeskapande. Som ett led i processen utvärderar vi ledningen, kundernas verksamheter och ESG-relaterade frågor.

Vi utvecklar våra portföljbolag genom aktivt styrelse- och strategiarbete samt genom fusioner och förvärv. Vi stödjer och utvecklar företagen genom att skapa effektiva styrelser som har ingående industriell expertis och som stödjer ledningen i att leda affärsverksamheten.

Vi investerar i fastigheter med centralt läge i södra Fin-land. Vi skapar värde genom aktivt ägande och utnyttjar vår sakkunskap i genomförandet av fastighetsutvecklings- och ombyggnadsprojekt.

Våra skogar ligger i huvudsak i Satakuntaregionen samt i mellersta och östra Finland. Vi är en av de största privata skogsägarna i Finland. Ett av huvudmålen med vår skogsbruksstrategi är att bibehålla kolsänkan. Våra fastighets- och skogsinnehav förvaltas av A. Ahlström Kiinteistöt Oyj.